Begroting 2020

Financiële begroting in één oogopslag

Begrotingsresultaat

De geraamde lasten en baten voor de jaarschijf 2020 bedragen € 99.047.000 respectievelijk € 98.271.000. Per saldo € 776.000 negatief. De beoogde onttrekking aan de reserves ten gunste van de exploitatie bedraagt € 1.585.00. Dit is conform bestaand beleid en besluitvorming door de raad.
Voor 2020 t/m 2022 kan nog geen sluitende begroting worden aangeboden. In 2023 is er wel weer zicht op een positief begrotingssaldo.

De financiële positie (saldo van lasten en baten) op middellange termijn ziet er als volgt uit:

Tabel: Financiën in één oogopslag

Bedragen in € 1.000

No

Programma's

Rekening 2018

Begroot VJN 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Begroot 2022

Begroot 2023

1

Bestuurlijk domein

6.089

6.886

6.889

7.137

7.313

7.210

2

Sociaal domein

37.779

41.061

41.663

42.542

42.604

42.340

3

Fysiek domein

5.828

7.526

6.804

7.330

7.499

7.551

Algemene dekkingsmiddelen

-60.009

-62.722

-66.121

-67.497

-69.071

-70.257

Overhead

12.457

12.802

13.075

13.145

13.308

13.625

Heffing Vennootschapsbelasting

76

24

0

0

0

0

Onvoorzien

0

50

50

50

50

50

A

Totaal geraamd saldo baten en lasten

2.220

5.627

2.360

2.707

1.703

519

B

Totaal beoogde toevoeging en onttrekking aan reserves

-2.453

-3.751

-1.585

-1.290

-1.135

-1.062

C

Geraamd resultaat (A en B)

-233

1.876

776

1.417

568

-544

In het Bbv wordt onderscheid gemaakt tussen een resultaat 'voor en na' toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Het resultaat na mutaties op de reserves (C) is het relevante resultaat. Daarin is het saldo van lasten en baten van het desbetreffende jaar opgenomen (A) als ook de beoogde mutaties in de reserves (B). De uitgaven van een gemeente worden gedeeltelijk bekostigd uit de baten van het lopende jaar en voor een ander deel uit reserves waarover de raad een besluit heeft genomen. De raad heeft eveneens besluiten genomen om middelen uit de exploitatie over een jaar toe te voegen aan een bestemmingsreserve. Dit resultaat na mutaties op de reserves wordt in de Bbv het geraamd resultaat (C) genoemd en bedraagt voor het jaar 2020 conform bovenstaande tabel afgerond € 776.000 negatief.

Voorgesteld wordt om het tekort over het jaar 2020 te dekken met een onttrekking uit de Algemene reserve.

Een uitgebreidere toelichting op de verschillende onderdelen van de financiële positie van de gemeente treft u aan in het onderdeel Financiële begroting en de paragrafen.

ga terug