Begroting 2020

Overzicht paragrafen

Overzicht paragrafen

Gemeenten zijn op basis van het Bbv verplicht minimaal zeven programmaoverstijgende paragrafen in de planning- en controldocumenten op te nemen. De paragrafen bevatten belangrijke informatie met betrekking tot de risico's en weerstandsvermogen, lokale heffingen, onderhoud van kapitaalgoederen, financiering, grondbeleid, bedrijfsvoering en verbonden partijen.
De raad is vrij om met betrekking tot andere onderwerpen ook paragrafen op te nemen.