Begroting 2020

EMU saldo 2020-2023

Vragenlijst

Berekening EMU-saldo Gemeente Heemskerk (0396)

Centraal Bureau voor de Statistiek

www.cbs.nl/kredo

Algemene gegevens:

Overheidslaag:

Gemeente

Berichtgevernaam:

Heemskerk

Berichtgevernummer:

0396

Jaar:

2020

Naam contactpersoon:

Telefoon:

0251-256846

E-mail:

Bestandsnaam:

EMU200060396.XLS

2019

2020

2021

Omschrijving

x € 1000,-

x € 1000,-

x € 1000,-

Volgens realisatie tot en met sept. 2019, aangevuld met raming resterende periode

Volgens Begroting 2020

Volgens meerjarenraming in Begroting 2020

1.

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-1.931

-2.360

-2.707

2.

Mutatie (im)materiële vaste activa

6.855

166

-490

3.

Mutatie voorzieningen

-397

-368

-344

4.

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

-3.514

-2.908

5.

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa

Berekend EMU-saldo

-5.669

14

-2.561

Ruimte voor uw toelichting

ga terug