Begroting 2020

Toelichting op de financiële positie

Algemeen

Het totaal van de Meerjarenbegroting 2020-2023 op basis van de hiervoor beschreven inhoud van de programma's en paragrafen is als volgt weergegeven in het Programmaplan.

Bedragen x € 1.000

Programma's

Rekening 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Begroot 2022

Begroot 2023

Lasten

Bestuurlijk domein

8.513

8.331

8.328

8.609

8.792

8.729

Sociaal domein

52.927

55.644

56.161

57.434

57.794

57.537

Fysiek domein

18.479

21.341

18.719

16.865

17.234

17.555

Totaal

79.919

85.316

83.208

82.908

83.820

83.821

Baten

Bestuurlijk domein

-2.424

-1.444

-1.439

-1.471

-1.479

-1.519

Sociaal domein

-15.147

-14.583

-14.499

-14.892

-15.190

-15.197

Fysiek domein

-12.651

-13.816

-11.915

-9.535

-9.735

-10.004

Totaal

-30.223

-29.843

-27.852

-25.899

-26.403

-26.720

Totaal programma's

49.696

55.473

55.356

57.009

57.416

57.100

Algemene dekkingsmiddelen

-60.009

-62.722

-66.121

-67.497

-69.071

-70.257

Overhead

12.457

12.802

13.075

13.145

13.308

13.625

Heffing Vennootschapsbelasting

76

24

0

0

0

0

Onvoorzien

0

50

50

50

50

50

Saldo voor bestemming reserves

2.220

5.627

2.360

2.707

1.703

519

Toevoeging aan reserves

1.978

3.785

377

672

800

1.055

Onttrekkingen aan reserves

-4.431

-7.535

-1.962

-1.962

-1.934

-2.118

Saldo na bestemming reserves

-233

1.876

776

1.417

568

-544

De Begroting 2020 sluit met een nadelig saldo van € 776.000 en geeft voor de komende jaren ook een negatief beeld. In 2023 is er zicht op een positief saldo.
In het overzicht van de financiële positie bij de Voorjaarsnota 2019 is een nadelig saldo voor 2020 aangegeven van € 1.581.000. De effecten die bij het opstellen van de Begroting 2020 tot dit verschil hebben geleid zijn als volgt :

Bedragen x € 1.000

Onderwerp

Bedrag 2020

Bedrag 2021

Bedrag 2022

Bedrag 2023

Saldo conform Voorjaarsnota

1581

1912

855

-245

Effecten Mei-circulaire

-1058

-889

-607

-767

Raadsbesluit Inrichting Rekenkamer

65

65

65

65

Bluswatervoorzieningen

23

90

159

90

Correctie Heliomare

78

62

38

39

Loonkosten

16

12

-36

-27

Areaal ontwikkeling lokale heffingen

22

22

22

22

Afvalinzameling (vanaf 2021 is de reserve nihil)

0

57

51

10

WWB indexatie

221

Overige verschillen

49

86

20

48

Totaal verschillen

-805

-495

-288

-299

Totaal saldo Begroting

776

1.417

567

-544

De mutaties zijn het gevolg van effecten uit de kadernota en externe ontwikkelingen, die bij het opmaken van de begroting zijn verwerkt.

ga terug