Begroting 2020

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen, Vennootschapsbelasting en onvoorzien

Algemeen

In het overzicht van Algemene dekkingsmiddelen zijn de algemene inkomstenbronnen van de gemeente opgenomen. Dit betreffen met name de lokale heffingen en de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Daarnaast zijn er nog inkomsten en uitgaven uit de financieringsfunctie van de gemeente. De informatie over de heffingen wordt uitgebreid toegelicht in paragraaf A Lokale heffingen en de toelichting met betrekking tot de financieringsfunctie is opgenomen in paragraaf D Financieringen.

Het onderdeel overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien wordt apart toegelicht.

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 1.638

1,7 %

Baten

€ 67.709

70,4 %

ga terug