Begroting 2020

Overzicht geraamde incidentele baten en lasten

Beleid

De begroting bestaat uit structurele en incidentele lasten en baten. Incidentele lasten en baten zijn die lasten en baten waarvan de looptijd minder is dan 36 maanden of periodiek repeterend zijn en meer bedragen dan € 25.000. De overige lasten en baten zijn structureel van aard. Om het onderscheid tussen structurele en incidentele lasten en baten inzichtelijk te maken, volgt hierbij een overzicht van de voorziene incidentele lasten en baten.

ga terug