Begroting 2020

Algemeen

Het college biedt u hierbij de Begroting 2020-2023 van de gemeente Heemskerk aan. De Begroting 2020-2023 van Heemskerk is gebaseerd op de Kadernota 2019, de Voorjaarsnota 2019 en het coalitieakkoord die door de Raad zijn vastgesteld. De effecten zijn in deze begroting verwerkt.

De meerjarenraming sluit alleen in 2023 met een positief resultaat. Conform de afspraak bij de Voorjaarsnota 2019 presenteert het college de Raad een Begroting 2020-2023 die niet structureel meerjarig sluitend is. Het verwachte resultaat is ook na het verwerken van de Meicirculaire en de taakstellingen uit de voorjaarsnota nog negatief.

Hoewel de reservepositie ruim voldoende is om het tekort in de jaren 2020 - 2022 op te vangen, is het college van mening dat in 2019 de nodige actie moet worden ondernomen om vanaf het begrotingsjaar 2021 weer een structureel sluitend meerjarenperspectief te bieden. Op het moment van schrijven is de Septembercirculaire nog niet gepubliceerd, waardoor de daadwerkelijke omvang van de financiële opgave nog niet bekend is. Bij een significant positievere Septembercirculaire kan de opgave wellicht beperkt blijven tot het doen van enkele aanpassingen op verschillende budgetten. Maar bij een negatieve uitkomst van de Septembercirculaire zijn meer ingrijpende keuzes noodzakelijk. Daarom start nog dit najaar een taskforce om de mogelijkheden en keuzes voor bijstellingen in kaart te brengen.

Juist met het oog op de komende ontwikkelingen in Heemskerk die nog financieel vertaald dienen te worden, is het zoeken naar financiële ruimte voor de komende jaren noodzakelijk. Met name het integraal huisvestingsplan onderwijs, de ontwikkelingen met betrekking tot het zwembad, het mogelijk invoeren van een sportpas zijn zaken die grote financiële impact op de meerjarenbegroting hebben.Landelijk spelen de financiële zorgen bij de jeugdinstellingen. Op het vlak van de Wmo is sprake van stijgende kosten als gevolg van hogere tarieven, een vermindering van inkomsten als gevolg van de invoering van abonnementstarief en een stijging van het aantal aanvragen met name als gevolg van vergrijzing en het langer zelfstandig wonen van inwoners die ondersteuning behoeven (en mogelijk mede als gevolg van een aanzuigende werking van het abonnementstarief).
In het Fysieke domein zijn de voorbereidingen op de invoering van de Omgevingswet en de digitaliseringsslag die dat met zich meebrengt in volle gang. En ook de opgaven uit het Interbestuurlijk programma moeten nog tot uitvoering komen. Verder zijn momenteel niet alle punten uit het coalitieakkoord vertaald in de meerjarenbegroting. Allemaal zaken die in de komende jaren om meer middelen vragen.

Het college neemt de tijd om de mogelijkheden en keuzes in kaart te brengen. Voorkomen moet worden dat de focus primair op quick-winst of de bedrijfsvoering ligt. Nadrukkelijk moet worden gekeken of dingen slimmer dan wel goedkoper kunnen, of activiteiten nog noodzakelijk zijn en of er nieuw  beleid voor oud beleid in de plaats kan komen. Dit proces vraagt tijd. Tijd om zorgvuldig te onderzoeken en tijd om de keuzes voor te bereiden die het college aan de raad kan voorleggen. Het college presenteert de resultaten van de taskforce bij de komende voorjaarsnota.

Leeswijzer :
De indeling van de begroting is als volgt.

Programma's vormen het beleidsmatige deel van de begroting. De drie programma's zijn ingedeeld in het Bestuurlijk, Sociaal en Fysiek domein. Onder de domeinen is de clusterindeling naar programma-onderdelen aangebracht.

Het deel paragrafen bestaat uit de paragrafen die volgens het Besluit begroting en verantwoording gemeenten en provincies (Bbv) moeten worden opgenomen. Deze paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de begroting vanuit verschillende perspectieven (risico's, financiering, verbonden partijen etc.).

In het deel financiële begroting wordt nader ingegaan op een aantal specifieke onderdelen zoals de incidentele lasten en baten, investeringen, reserves en voorzieningen, etc.

Naast het papieren boekwerk wordt de Begroting 2020-2023 tevens als webversie online gepubliceerd. Daarnaast wordt de begroting in één oogopslag in de vorm van een Infographic gepresenteerd.

ga terug