Begroting 2020

Stand en gespecificeerd verloop van de voorzieningen

Stand en gespecificeerd verloop van de voorzieningen

Voorzieningen worden in de balans opgenomen om een inschatting te geven van de voorzienbare lasten in verband met risico’s en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per de balansdatum min of meer onzeker zijn en die oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaande aan die datum.

Het Bbv stelt dat voorzieningen worden gevormd wegens:

  1. Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten. Voorbeeld, door optreden van de gemeente is schade aan een winkelpand ontstaan. De gemeente is aansprakelijk (gesteld) en kan op redelijke wijze de omvang van de schade inschatten. De exacte omvang is echter nog niet bekend.
  2. Op de balansdatum bestaande risico’s terzake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. Voorbeeld, door de gemeente is een fietspad aangelegd in een straat vlak langs de voortuinen. Uit ervaring weet de gemeente dat de schade die aan de tuinen is aangebracht ongeveer € 20.000 aan claims zal bedragen.
  3. Kosten die in een volgend begrotingsjaar worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het huidige of voorafgaande jaar én de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. Voorbeeld, een voorziening voor cyclus onderhoud, zoals schilderwerk, onderhoud platte daken enz.

Hierna volgt de samenvatting van het totaal beoogde mutaties op de voorzieningen.

Naam voorziening

Looptijd

Plafond

2018 Eindsaldo

2019 mutaties

2019 Eindsaldo

2020 Dotatie

2020 Onttrekking

2020 Eindsaldo

2021 Mutaties

2021 Eindsaldo

2022 Mutaties

2022 Eindsaldo

2023 Mutaties

2023 Eindsaldo

Accommodatiebeheer brandweerkazerne

onbepaald

onbepaald

375

-34

341

89

-90

341

-32

309

51

360

41

401

Pensioenen wethouders

onbepaald

onbepaald

1.847

-168

1.679

0

-168

1.511

-168

1.343

-168

1.175

-168

1.007

Accommodatiebeheer gymnastiekgeb.

onbepaald

onbepaald

672

-148

524

68

-70

521

-73

449

-99

350

-91

259

Accommodatiebeheer welzijnsaccommodaties

onbepaald

onbepaald

189

-100

89

63

-48

105

24

128

-3

125

-113

12

Accommodatiebeheer sporthal Waterakkers

onbepaald

onbepaald

191

27

217

70

-101

186

49

236

-3

233

5

238

Accommodatiebeheer Muziekschool

onbepaald

onbepaald

4

-4

0

0

0

0

0

0

0

0

Accommodatiebeheer Mariaschool

onbepaald

onbepaald

211

23

234

90

-60

264

-21

243

59

302

-302

0

Accommodatiebeheer zwembad Waterakkers

onbepaald

onbepaald

1.271

-63

1.207

29

-73

1.163

-125

1.038

-137

901

-41

860

Accommodatiebeheer overige gebouwen

onbepaald

onbepaald

102

-59

42

20

-47

15

-15

0

0

0

0

0

Accommodatiebeheer De Velst

onbepaald

15

15

30

15

45

15

60

15

75

15

91

Voorziening Kinderboerderij

onbepaald

onbepaald

26

6

33

23

-18

38

11

49

20

69

15

84

Bezoekerscentrum Assumburg

31-12-2023

onbepaald

48

-2

47

-1

46

-1

45

-6

39

-1

38

Kunstobjecten

onbepaald

onbepaald

13

-4

8

11

-19

0

3

3

-3

0

0

0

Desïntegratiekosten personeel gymnastiekacc

31-12-2021

2.000.000

127

-127

0

0

0

0

0

0

0

0

Accommodatiebeheer Tolhek

onbepaald

onbepaald

39

0

39

39

0

39

0

39

0

39

Openbare verlichting

onbepaald

onbepaald

237

-17

220

47

-79

188

12

199

11

211

12

223

Aanpak zwerfafval

31-12-2022

onbepaald

14

-10

3

47

-47

3

0

4

0

4

0

4

Rioleringen GRP

onbepaald

onbepaald

0

217

217

198

415

170

585

253

838

340

1.177

Baggerwerkzaamheden

onbepaald

onbepaald

205

2

207

52

-50

209

3

212

3

216

4

220

Onderhoud woningen verzamelcomplex

onbepaald

onbepaald

183

-10

173

-30

143

-34

109

-73

36

-37

0

Onderhoud wegbeheer

0

232

232

495

-503

224

5

228

5

233

249

482

Planschaden

onbepaald

onbepaald

2

0

2

0

0

2

0

2

0

2

0

2

Faciliterend grondbeleid

0

51

51

0

0

51

0

51

0

51

0

51

Verplichtingen riolering

31-12-2020

400.000

33

0

33

0

0

33

0

33

0

33

0

33

Groot onderhoud raadhuis

onbepaald

onbepaald

415

34

449

52

-122

379

19

397

-218

179

-179

0

Onderhoud De Werf

onbepaald

onbepaald

29

-6

23

21

-38

6

7

13

6

19

6

25

Organisatie-aanpassing

714

0

714

-319

395

-217

178

-178

0

0

0

Totaal voorzieningen

6.962

-147

6.815

1.389

-1.883

6.322

-368

5.954

-463

5.491

-244

5.246

ga terug