Begroting 2020

E Bedrijfsvoering

Algemeen

Bedrijfsvoering is het stelsel van sturen en beheersen van de primaire en ondersteunende processen dat wordt ingezet ter realisering van de organisatiedoelstellingen. Daarbij vormen doelmatig- en doeltreffendheid, wet- en rechtmatigheid een belangrijk uitgangspunt. Daarnaast streeft de gemeente er naar de taken en werkzaamheden transparant, integraal en duurzaam uit te voeren.

In de context van een toegankelijke, participerende en betaalbare overheid,  worden de burgers en bedrijven zo goed mogelijk bediend en adviseert de organisatie haar dagelijks bestuur op een deskundige en integrale wijze.

Heemskerk wil een goede werkgever zijn. Een organisatie waarbinnen medewerkers, stagiaires en trainees de mogelijkheid wordt geboden hun talenten (verder) te ontplooien.
De medewerkers leveren met plezier en een hoge mate van betrokkenheid en verantwoordelijkheid een zinvolle bijdrage aan het beter en efficiënter maken van de gemeente Heemskerk.

Gedurende de komende jaren ligt binnen Bedrijfsvoering de nadruk voornamelijk op het implementeren van de organisatievisie, het verder optimaliseren van de planning- en control cyclus en het moderniseren van de technische infrastructuur. Tevens ligt de focus op verbeteren van de efficiency en effectiviteit met behulp van digitalisering en vereenvoudiging van processen. Daarbij krijgt de wettelijke taak op het gebied van gegevensbescherming de nodige aandacht.

Bedrijfsvoering heeft betrekking op de volgende ondersteunende onderdelen binnen de ambtelijke organisatie:

  • Personeel & organisatie.
  • Planning, control & financiën.
  • Informatievoorziening, informatie- en communicatietechnologie (ICT).
  • Gegevensbescherming.
  • Juridische kwaliteitszorg.
  • Communicatie.
  • Inkoop.
ga terug