Begroting 2020

Overzicht programma's

Ten behoeve van inzichtelijkheid in de verschillende beleidsterreinen is een clustering van taken aangebracht. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in het Bestuurlijk, Sociaal en Fysiek domein.

De gemeente is hét portaal van de overheid. De gemeentelijke professionals zijn verantwoordelijk voor de dienstverlening aan burgers, ondernemers en instellingen. Doel is om de dienstverlening aan de burgers, ondernemers en instellingen gemakkelijker, minder bureaucratisch en transparanter te maken. Door steeds meer digitaal te werken en meer gebruik te maken van de gegevens waarover de gemeente beschikt kunnen de administratieve lasten voor burgers, ondernemers en instellingen worden verminderd.

Veiligheid is één van de taken van de gemeente en is nauw verbonden met leefbaarheid. Veiligheid betreft fysieke veiligheid (brandveiligheid, verkeersveiligheid en crisisbestrijding) en sociale veiligheid: zorgen dat iedereen zich binnen en buiten veilig voelt en dat veiligheidsvraagstukken worden aangepakt.

Belangrijk is een tijdige signalering en aanpak van problemen (erbij zijn als de problemen nog klein zijn), een goede balans tussen preventie en repressie (zacht aan de voorkant en hard aan de achterkant) en snel en flexibel kunnen handelen voor een adequate aanpak (maatwerk leveren waar nodig).
Voor een effectieve aanpak op al deze vraagstukken, is samenwerking met tal van partijen en de regie vanuit de gemeente essentieel. Waar mogelijk, richten we ons op het versterken van de rol van de inwoners en ondernemers.

Met het oog op de toekomst is het doel gesteld om de sociale samenhang te borgen. Dit ligt verankerd in het Sociaal domein. Dit domein rust op de pijlers jeugdhulp, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).
Deze pijlers zijn op strategisch, tactisch en operationeel niveau gevormd. Er is samenhang binnen de kolom per pijler. Daarnaast is er samenhang tussen de beleidsvelden onderling. Op strategisch niveau wordt een beleidsagenda integraal ontwikkeld, die aangeeft waar de prioriteiten liggen en wanneer wat bestuurlijk aan de orde wordt gesteld. Dit geeft richting aan de beweging van het Sociaal domein, maar wel met de benodigde flexibiliteit.

Binnen het Fysiek domein ligt de focus op de verdere duurzame ontwikkeling van het dorp en het buitengebied. Voor de inwoners en de mensen die hier werken zijn goede woningen en een aantrekkelijke duurzame woon- en werkomgeving belangrijk. Een goed voorzieningenniveau, mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding en recreatie en werkgelegenheid in de nabijheid horen hierbij. Goede lokale en regionale bereikbaarheid zijn belangrijke voorwaarden.