Begroting 2020

Overhead

Overhead

Algemeen

De overhead wordt, conform de regelgeving, als apart onderdeel van het programmaplan in de begroting opgenomen. De overhead bestaat uit alle ondersteunende functies in de ambtelijke organisatie met bijbehorende budgetten. De gangbare definitie luidt als volgt: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Het management betreft alle leidinggevenden binnen de organisatie. Daarnaast is een aantal ondersteunende diensten met specifieke kosten. Onder de overige kosten vallen bijvoorbeeld verzekeringen, leasekosten etc.. Een onderverdeling van deze kosten is als volgt weer te geven.

Tabel: overhead

Bedragen x € 1.000

Overhead

Rekening 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Begroot 2022

Begroot 2023

Management

1.085

1.306

1.559

1.594

1.630

1.667

HRM, juridische zaken en communicatie

2.644

1.154

1.667

1.701

1.738

1.778

Automatisering

1.778

1.860

1.813

1.870

1.937

2.060

Financiën en control

1.460

1.567

1.867

1.890

1.936

1.975

Facilitaire zaken

2.306

2.617

2.801

2.885

2.928

2.989

Huisvesting

1.510

1.547

1.504

1.492

1.483

1.476

Overigen

1.673

2.449

1.864

1.713

1.656

1.680

Totaal kosten Overhead

12.456

12.500

13.075

13.145

13.308

13.625

Prestatie indicatoren

Nr.

Omschrijving

Realisatie

Prognose/streefwaarden

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

Formatie (fte per 1.000 inwoners)

6,1

6,1

6,0

6,0

6,0

5,9

5,9

2

Bezetting (fte per 1.000 inwoners)

6,1

6,1

6,0

6,0

6,0

5,9

5,9

3

Apparaatkosten (€ per inwoner)

597,0

597,0

587,0

587,0

621,0

641,0

650,0

4

Overhead (percentage van totale lasten)

11,3

11,3

12,5

12,5

13,2

13,2

13,4

5

Externe inhuur (kosten als percentage van totale loonsom en totale kosten inhuur externen)

9,8

9,8

4,2

4,2

3,6

3,5

3,5

Toelichting

1

Geen toelichting.

2

Geen toelichting.

3

Apparaatkosten zijn alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de ambtelijke organisatie.

4

Geen toelichting.

5

Geen toelichting.

Bronnen

1

Gemeente Heemskerk.

2

Gemeente Heemskerk.

3

Gemeente Heemskerk.

4

Gemeente Heemskerk.

5

Gemeente Heemskerk.

ga terug