Begroting 2020

G Grondbeleid

Algemeen

Grondbeleid is een uitvoeringsinstrument dat kan worden ingezet ter realisering van ruimtelijk beleid. De gemeente is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van een evenwichtig grondbeleid. Binnen het grondbeleid wordt rekening gehouden met de uitgangspunten van de Woonvisie. Daarbij gaat het om concrete uitvoerende taken waaronder verwerving en beheer, bouw- en woonrijp maken, gronduitgifte, kostenverhaal, samenwerking, grondexploitaties, programma en kwaliteit, reserves en voorzieningen, sturing en verantwoorden van en over risico’s. Er worden drie vormen van grondbeleid onderscheiden: namelijk actief grondbeleid, passief grondbeleid en samenwerking met externe partijen. Onder de laatste vorm valt ook het faciliterend grondbeleid.

Doelstelling van deze paragraaf is het verschaffen van inzicht in het gemeentelijk grondbeleid.
Hierbij komen achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan bod:

  1. De visie op het grondbeleid in relatie tot realisatie van programmadoelstellingen.
  2. De beleidsuitgangspunten.
  3. Kaderstelling.
  4. Wat gaan we er voor doen?
  5. Een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de grondexploitaties.
  6. Nieuwe complexen.
  7. Het verwachte verloop van de reserves en voorzieningen.
  8. Verbonden partijen.
  9. Risico’s.
ga terug