Begroting 2020

Stand en gespecificeerd verloop van de reserves

Stand en gespecificeerd verloop van de reserves

Het eigen vermogen van de gemeente bestaat uit de reserves en het resultaat na bestemming volgend uit de jaarrekening. De reserves worden onderscheiden naar Algemene reserve en bestemmingsreserves.

De Algemene reserve is dat deel van het eigen vermogen waaraan geen specifieke bestemming is gegeven. Deze reserve dient in de eerste plaats als weerstandscapaciteit voor de risico’s die de gemeente loopt. Een tweede doel is het genereren van renteopbrengsten ter dekking van de exploitatie. Tenslotte kan deze reserve dienen voor de dekking van incidentele uitgaven. Deze reserve heeft dus een algemene bufferfunctie en is daarom vrij aanwendbaar.

Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan de gemeenteraad een bepaalde bestemming heeft gegeven. Deze zijn bewust ingesteld voor een bepaald doel en hebben daarmee een expliciet bestedingskarakter. Het is mogelijk de eenmaal gegeven bestemming te wijzigen.

Voor het doel van de ingestelde bestemmingsreserves verwijzen we naar de nota Reserves en Voorzieningen.

Het verloop van de ingestelde reserves is als volgt. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de eventuele positieve uitkomsten van de grondexploitaties zoals in paragraaf Grondbeleid is opgenomen.

Bedragen x € 1.000

Reserve

Looptijd

Plafond

2018 Eindsaldo

2019 Mutaties

2019 Eindsaldo

2020 Dotaties

2020 Onttrekkingen

2020 Eindsaldo

2021 Mutaties

2021 Eindsaldo

2022 Mutaties

2022 Eindsaldo

2023 Mutaties

2023 Eindsaldo

Algemene reserve, rekeningresultaat

0

0

-776

-776

-1.417

-2.193

-568

-2.761

544

-2.217

Algemene reserve

onbepaald

onbepaald

18.240

-2.637

15.603

0

-230

15.373

-30

15.343

-30

15.313

0

15.313

Programma Bestuurlijk domein

71

-120

Wachtgeld voormalig bestuurders

onbepaald

460.000

150

-60

90

0

-60

30

-30

0

0

0

0

0

IJmondiale Samenwerking

31-12-2018

48.912

47

0

47

0

0

47

0

47

0

47

0

47

Toerisme en recreatie

31-12-2020

onbepaald

115

-19

96

71

-60

107

11

118

11

129

11

140

Programma Sociaal domein

34

-352

Combinatiefunctionarissen

31-12-2020

onbepaald

54

-30

24

0

0

24

0

24

0

24

0

24

Decentralisaties Sociaal domein

31-12-2018

2.500.000

2.250

-2.250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(Overschotten) decentralisaties

31-12-2018

onbepaald

1.187

-61

1.126

0

-61

1.065

-61

1.004

-61

943

-61

883

Statushouders

31-12-2021

onbepaald

604

0

604

0

0

604

0

604

0

604

0

604

Bezoekerscentrum Assumburg

31-12-2060

250.000

214

-6

208

0

-6

202

-6

197

-6

191

-6

186

Sportaccommodatie de Velst

onbepaald

onbepaald

1.437

0

1.437

0

-37

1.400

-37

1.363

-37

1.326

-37

1.290

Kunst Broekpolder

onbepaald

onbepaald

2

-2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stichtingskosten Kennemercollege

31-12-2050

1.300.000

618

-43

575

0

-43

532

-43

488

-43

445

-43

401

Desintegratiekosten

31-12-2020

2.000.000

908

-177

732

34

-206

560

-170

390

-124

267

-71

196

Gezond in de stad

31-12-2018

60.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma Fysiek domein

272

-703

Afvalstoffenheffing

onbepaald

onbepaald

295

-225

70

0

-70

0

0

0

0

0

0

0

Procesbegeleiding Tweede Tranche Herstructurering

31-12-2020

onbepaald

147

-34

113

0

-37

76

-38

38

0

38

0

38

Riolering

onbepaald

onbepaald

43

-21

22

0

0

22

0

22

0

22

0

22

Tolhek

onbepaald

onbepaald

53

-53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verbinding A8-A9

31-12-2020

2.100.000

2.100

0

2.100

0

0

2.100

0

2.100

0

2.100

0

2.100

Verplichtingen Tweede Tranche Herstructurering

31-12-2020

onbepaald

35

-35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Volkshuisvestingsfonds

31-12-2020

onbepaald

2.767

-228

2.538

0

-190

2.348

-188

2.160

-188

1.971

-188

1.783

Omgevingswet

31-12-2025

onbepaald

325

0

325

0

-35

290

-35

255

0

255

0

255

Openbare ruimte Houtwegen

31-12-2020

onbepaald

186

9

195

0

0

195

0

195

0

195

0

195

Kapitaallasten Houtwegen

onbepaald

onbepaald

213

-17

196

0

-9

187

-9

179

-9

170

-9

162

Grondbeleid en -beheer

31-12-2020

onbepaald

899

-145

754

0

0

754

0

754

0

754

0

754

Afwikkeling Broekpolder

31-12-2019

148.250

103

-28

75

0

0

75

0

75

0

75

0

75

Bereikbaarheid centrumgebied

31-12-2022

225.000

202

6

208

6

0

214

6

220

6

226

0

226

Stedelijke vernieuwing

onbepaald

onbepaald

7.900

-1.458

6.442

0

-266

6.176

-560

5.616

-687

4.929

-977

3.952

Kapitaallasten Stedelijke vernieuwing

onbepaald

onbepaald

1.442

1.442

266

-96

1.612

455

2.067

575

2.642

856

3.497

Algemene dekkingsmiddelen/Overhead

0

-557

Budgetoverheveling

onbepaald

onbepaald

310

-310

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nieuw beleid

31-12-2022

2.000.000

0

1.900

1.900

0

0

1.900

0

1.900

0

1.900

0

1.900

Personele knelpunten

31-12-2018

onbepaald

139

0

139

0

0

139

0

139

0

139

0

139

Reserve wachtgeld ambtenaren

31-12-2017

720.000

12

0

12

0

0

12

0

12

0

12

0

12

Digitaliseringsprojecten Staf

31-12-2020

onbepaald

65

-20

45

0

-20

25

-20

5

-5

0

0

0

Reserve bouw en verbouw gemeentehuis

31-12-2052

16.000.000

12.657

-537

12.120

0

-537

11.584

-537

11.047

-537

10.510

-537

9.973

Totaal reserves

54.278

-5.039

49.239

377

-2.738

46.878

-2.707

44.171

-1.703

42.468

-519

41.949

ga terug